top of page

תמיכות קבועות

שנת 2023

- חוגי לאדינו (13 חוגים)

- אוניברסיטאות (ירושלים, בר אילן, בן גוריון ,חיפה-  הסכמים לשנת תשפ"ד

- רשות השידור- שידורי לאדינו- הסכם לשנת 2023

- כתב עת: "איל פריזנטי 18", "לאדינר 13"

שנת 2022

- חוגי לאדינו (14 חוגים)

- אוניברסיטאות (ירושלים, בר אילן, בן גוריון ,חיפה-  הסכמים לשנת תשפ"ג

- רשות השידור- שידורי לאדינו- הסכם לשנת 2022

- כתב עת: "איל פריזנטי"

שנת 2021

- חוגי לאדינו (14 חוגים)

- אוניברסיטאות (ירושלים, בר אילן, בן גוריון ,חיפה-  הסכמים לשנת תשפ"ב

- רשות השידור- שידורי לאדינו- הסכם לשנת 2021

שנת 2020

- חוגי לאדינו (15 חוגים)

- אוניברסיטאות (ירושלים, בר אילן, בן גוריון ,חיפה)

- רשות השידור- שידורי לאדינו

שנת 2019

- חוגי לאדינו (15 חוגים)

- אוניברסיטאות (ירושלים, בר אילן, בן גוריון ,חיפה) - מימון קורס סמסטריאלי

שנת 2018

- חוגי לאדינו (15 חוגים)

- אוניברסיטאות (ירושלים, בר אילן, בן גוריון ,חיפה) - מימון קורס סמסטריאלי

- סדרת הרצאות לאדינו במכון סרוונטס בת תל אביב

שנת 2017

- חוגי לאדינו (13 חוגים)

- אוניברסיטאות (ירושלים, בר אילן, בן גוריון ,חיפה) - מימון קורס סמסטריאלי

- רדיו קול ישראל, המדור ללאדינו (עד חודש מאי ש.ז.)

- סדרת הרצאות לאדינו במכון סרוונטס בתל אביב

שנת 2016

- חוגי לאדינו (15 חוגים)

- אוניברסיטאות (ירושלים, בר אילן, בן גוריון ,חיפה) - מימון קורס סמסטריאלי

- רדיו קול ישראל, המדור ללאדינו 

- כתב עת "אקי ירושלים"

bottom of page